Privacy statement

Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese privacywet van kracht. Ik blijf zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en wil ik je hierover graag duidelijk en transparant informeren. Ik heb mijnprivacy statement in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels.

Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zal ik deze informatie gebruiken in overeenstemming met mijnPrivacy beleid.

EigenWijzerecruiters is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Wie ben ik

EigenWijzerecruiters is gevestigd te Weesp, onder vermelding bij de Kamer van Koophandel, onder KvK- nummer 59528346 en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens).

In overeenstemming met de WBP heeft EigenWijzerecruiters haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar en kunnen bekeken worden op het internet op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan mijn website bezocht worden zonder dat je persoonsgegevens aan mij wordt doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken, informatie over het type apparaat  wat je gebruikt voor je bezoek aan de site, de geo locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

EigenWijzerecruiters maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doe ik om te kijken hoe bezoekers mijn website gebruiken. Deze informatie helpt mij om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op mijn website kunnen deze cookies worden herkend.

Wanneer verzamel ik je persoonsgegevens

Ik verzamel je gegevens vanaf het moment dat je je gegevens invult of achterlaat op mijn website, je in schrijft op mijn website of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van mijn dienstverlening.

Ik kan ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zal ik je benaderen of je interesse hebt om je bij mij in te schrijven conform mijn voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. Heb je geen interesse dan kan ik de relevante gegevens van je verwerken om je wens niet door mij benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamel ik je persoonsgegevens

Ik verzamel en verwerk je gegevens voor de uitvoering van mijn HR-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid.

Meer specifiek, je persoonsgegevens worden verwerkt om

 1. Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten.
 2. Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen die interessant voor je kunnen zijn.
 3. Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
 4. Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 5. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 6. Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening
 7. Voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen
 8. Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 9. Als ik een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je bent aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamel ik van je

Ik verwerk de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor mijn dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van mijn dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via mij hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Pasfoto – op vrijwillige basis
 • Op het moment dat je voor EigenWijzerecruiters kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:
 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • EigenWijzerecruiters legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kan ik je persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp-ers) delen

EigenWijzerecruiters kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin ik hiertoe kan worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamel ik je persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens

De bewaartermijnen die ik hanteer, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten (indien je (nog) niet voor EigenWijzerecruiters hebt gewerkt)

Je bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor EigenWijzerecruiters hebt gewerkt. Je krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van mij dat je staat ingeschreven.

Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun jejezelf uitschrijven via de e-mail. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door EigenWijzerecruiters. Je persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden in verband met claimrisico’s). In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor EigenWijzerecruiters onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden je gegevens definitief verwijderd.

Indien je voor EigenWijzerecruiters werkt/hebt gewerkt

Je persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor EigenWijzerecruiters. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je dit doorgeven via de email of website. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door EigenWijzerecruiters. Je persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Je persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor EigenWijzerecruiters onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee ik een zakelijke relatie onderhoud)

 • EigenWijzerecruiters verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee ik zaken doe (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
 • Ik verwerk onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
 • Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
 • EigenWijzerecruiters kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin EigenWijzerecruiters hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Randstad heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Je rechten: inzage en/of wijzigen gegevens

Voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties:

Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met mij van EigenWijzerecruiters.

Voor overige relaties:

Je hebt recht op inzage en wijziging van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met mij van EigenWijzerecruiters.

Beveiliging

EigenWijzerecruiters doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Ik doe dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen ik heb toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, dan is Eigenwijze recruiters met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door EigenWijzerecruiters, dan kun je telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen via info@eigenwijzerecruiters. Jeben telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06 – 54 25 55 92.

Wijzigingen

EigenWijzerecruiters kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van EigenWijzerecruiters.